/>

VLC Player
VLC Player ගැන අපේ අයට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නෑනේ. අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ගොඩාක් ගොඩක් file formats play වෙන ඒක ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම නිදහස් මාධ්‍ය ධාවකයක්නේ. අපි හැමෝම VLC Player එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනාහරි audio, video play කරගන්න විතරයිනේ සාමාන්‍යයෙන් නේද? අද මම කියන්න යන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි නොකරන VLC Player එකෙන් ගන්න පුළුවන් නියම වැඩ කෑලි ටිකක් ගැන. බලන්නකෝ ඔයා දන්න දේවල් එහෙමත් මේකේ තියෙනවද කියලා...


1. Burn DVD

VLC Player එකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ DVD Burn කරනැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බැරිවෙලාවත් අපි ළඟ තියෙන DVD Burn කරන මෘදුකාංගය අවුලක් ගියොත් මේකෙන් සෑහෙන හොඳ මට්ටමේ Output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මොනාහරි Write කරගන්න ඕනේ නම් මෙහෙම කරන්න. යන්න
Media ->Convert/Save වලට, ඒකේ Disc tab එක තෝරන්න. ඊටපස්සේ ඒකේ settings තියෙනවා ඔයාට ඕනේ නම් වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් Starting position, subtitles.... වගේ එක එක ඒවා හදන්න. අන්තිමේට මතක් කරන්නම ඕන දේ තමයි Disc එකේ නම දෙනකොට අන්තිමේට .MPG විදියට දෙන්න ඕනේ. අන්තිමට Save කරන්න. දැන් වැඩේ හරි.


2. Record Videos :


මම හිතන්නේ මේක නම් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති! අපි VLC එකේ මොනාහරි play කරමින් ඉද්දි ම අපිට ඕන තැනින් Save වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ option එක සාමාන්‍යයෙන් සඟවලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ගන්න නම් Tools->Advanced Control ගිහින් ඒක උඩ tik කරන්න. එතකොට Record button එක පෙනේවි. Movie/Video එක play වෙනකොට ඔයාට ඕන තැනින් click කරලා ඉවර කරන්න ඕන තැනින් ආයෙමත් click කරන්න, එතකොට වැඩේ ගොඩ.
Read More

Falling in Love

you are together with that special someone, you pretend to ignore
that person. But when that special someone is not around, you might look around
to find them.
At that moment, you are in love. 


Although there is someone else who always makes you laugh,
your eyes and attention might go only to that special someone.
Then, you are in love. 

Although that special someone was supposed to have called you long back,
to let you know of their safe arrival,
your phone is quiet.
You are desperately waiting for the call!
At that moment, you are in love. 

If you are much more excited for one short e-mail from
that special someone than other many long e-mails,
you are in love.

When you find yourself as one who cannot erase all the
emails or SMS messages in your phone because of one message
from that special someone, you are in love.

When you get a couple of free movie tickets, you would
not hesitate to think of that special someone.
Then, you are in love.


You keep telling yourself, "that special someone is just a friend",but
you realize that you can not avoid that person's special attraction. At that
moment, you are in love.

While you are reading this, if someone
appears in your mind,
then u are in love with that person...

Read More

Body Tatoos

Body Tatoos 


Read More

Time

After 21 years of marriage, my wife wanted me to take
another woman out to dinner and a movie. She said I
love you but I know this other woman loves you and
would love to spend some time with you.

The other woman that my wife wanted me to visit was my
MOTHER,who has been a widow for 19 years, but the
demands of my work and my three children had made it
possible to visit her only occasionally.

That night I called to invite her to go out for dinner
and a movie.

"What's wrong, are you well," she asked? My mother is
the type of woman who suspects that a late night call
or a surprise invitation is a sign of bad news.

"I thought that it would be pleasant to be with you," I
responded. "Just the two of us."

She thought about it for a moment, and then said, "I
would like that very much."

That Friday after work, as I drove over to pick her up
I was a bit nervous. When I arrived at her house, I
noticed that she, too, seemed to be nervous about our
date. She waited in the door with her coat on. She had
curled her hair and was wearing the dress that she had
worn to celebrate her last wedding anniversary.

She smiled from a face that was as radiant as an
angel's.

"I told my friends that I was going to go out with my
son, and they were impressed, "she said, as she got
into the car. "They can't wait to hear about our
meeting". We went to a restaurant that, although not
elegant, was very nice and cozy. My mother took my
arm as if she were the First Lady. After we sat down,
I had to read the menu. Half way through
the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting
there staring at me. A nostalgic smile was on her lips

"It was I who used to have to read the menu when you
were small," she said.

"Then it's time that you relax and let me return the
favor," I responded.

During the dinner, we had an agreeable conversation -
nothing extraordinary, but catching up on recent
events of each other's life. We talked so much that we
missed the movie.

As we arrived at her house later, she said, "I'll go
out with you again, but only if you let me invite
you." I agreed.

"How was your dinner date?" asked my wife when I got
home. "Very nice. Much more so than I could have
imagined," I answered.

A few days later, my mother died of a massive heart
attack. It happened so suddenly that I did to not get to do
anything for her.

Some time later, I received an envelope with a copy
of a restaurant receipt from the same place mother and
I had dined.

An attached note said: "I paid this bill in advance. I
wasn't sure that I could be there; but nevertheless, I
paid for two plates - one for you and the other for
your wife. You will never know what that night meant
for me. I love you, son."

At that moment, I understood the importance of saying
in time: "I LOVE YOU!" and to give our loved ones the
time that they deserve. Nothing in life is more
important than your family. Give them the
time they deserve, because these things cannot be put
off till "some other time."Read More
/>

SEXY ACTRESS IN THE BEACH

 SEXY ACTRESS IN THE BEACH


Name: ATT24370141.jpg
Views: 812
Size: 50.7 KB

Name: ATT24370152.jpg
Views: 746
Size: 34.5 KB

Name: ATT24370163.jpg
Views: 742
Size: 41.8 KB

Name: ATT24370174.jpg
Views: 738
Size: 41.1 KB

Name: ATT24370185.jpg
Views: 736
Size: 24.8 KB
Name: ATT24370196.jpg
Views: 729
Size: 30.0 KB

Name: ATT24370207.jpg
Views: 708
Size: 36.5 KB

Name: ATT24370218.jpg
Views: 711
Size: 37.7 KB

Name: ATT24370229.jpg
Views: 706
Size: 37.5 KB
Read More

This Month Pageviews